Moldava nad Bodvou

Popis projektu

Akronym: SKHU Markets
Kód výzvy: SKHU/1802
Podpora zamestnanosti Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/004
Celkový rozpočet projektu: 1,583,025.00 €
Rozpočet ERDF: 1,345,571.00 €
Začiatok projektu: 1. september 2019
Koniec projektu: 31. august 2021
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

O nás

Popis mesta:

Moldava nad Bodvou je mesto v Košickom kraji s rozlohou 19,76 ha a podľa údajov z roku 2016 má 11 295 obyvateľov. V okrese Košice – okolie, ktorý má 114 obcí a len 2 mestá (Moldavu nad Bodvou a Medzev) je naše mesto ako bývalé okresné sídlo prirodzeným centrom spádovej oblasti Údolia Bodvy a Rudohoria a zároveň najväčšou mestskou aglomeráciou.

Popis projektu:

Názov projektu: Trhovisko Encs – Encsi piactér

EZÚS Via Carpatia s r.o., ktorého členmi sú – Košický samosprávny kraj a župa Borsod-Abaúj-Zemplén v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko pripravilo akčný plán pre Mikroregión „Krásny Cserehát“.

Názov akčného plánu: Employment Cross-border Action plan of the Cserehát micro-region

Akčný plán bol podaný konzorciom 15 partnerov. Cezhraničný akčný plán obsahuje 7 projektov. V projekte č. 5 je partnerom aj mesto Moldava nad Bodvou.

Názov projektu č.5: “Meet the local needs”

Partneri projektu:

  • Mesto Moldava nad Bodvou
  • Obec Buzica
  • Encs Város
  • Hidasnémeti Község Önkormányzata
  • Szépcserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet

Mesto Moldava nad Bodvou ako jeden z účastníkov programu akčného plánu pre mikroregión „Krásny Cserehát“ na svojom území z poskytnutej dotácie vybuduje na parcele č. KN-C č.1097/2 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou Trhovisko s medzinárodným kontextom.

Za účelom zabezpečenia cezhraničného aspektu v rámci projektu bude trhovisko v Meste Moldava nad Bodvou niesť názov: Trhovisko Encs – Encsi piactér.

Samotný návrh vychádza z charakteru riešenej lokality a silne exponovanej nárožnej budovy Podnikateľského inkubátora, ktorého pôvodnú urbanistickú myšlienku priamo dopĺňa.

Nerealizovaná etapa objektu uvažovala s kontinuálnym pokračovaním hmoty v súbehu so Školskou ulicou, pričom severne od riešenej lokality, vo vzniknutom vnútrobloku bolo uvažované s námestím. Predložený návrh priamo nadväzuje na túto koncepciu, keď orientácia pozdĺžnej časti prístrešku je rovnobežná s uličnou čiarou, čím vizuálne dopĺňa prieluku a vytvára charakter ulice. Severne od situovaného prístrešku vzniká námestie, určené pre ambulantný predaj, prípade uskutočňovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Dispozičné a konštrukčné riešenie Inkubátora umožňuje prepojiť oba tieto priestory využitím otvoru v obvodovom plášti a takto funkčne zjednotiť interiérový a exteriérový priestor, čo zvyšuje variabilitu návrhu a využívania objektov. Prístup k objektu a na pozemok bude riešený bezbariérovo. Terénne úpravy prebehnú v rámci plochy pozemku a bude na nich zriadená drobná a vysoká zeleň. Odstavné stojiská pre 9 automobilov budú situované pri severnej hranici pozemku, s prístupom z jestvujúcej verejnej komunikácie.

Čo prinesie Váš projekt pre región, ciele:

Podľa slov primátora Moldavy nad Bodvou Slavomíra Borovského sa týmto projektom zúročuje a dostáva na vyššiu úroveň dlhoročné partnerstvo s mestom Encs a cezhraničná spolupráca v celej spádovej oblasti naberie nový impulz. Vytvorí sa nová príležitosť na predaj žiadaného sortimentu najmä pre regionálnych výrobcov, pestovateľov a samostatne hospodáriacich roľníkov.

Objekt Trhoviska dispozične nadväzuje na Podnikateľský inkubátor, ktorý má v prízemí veľkú sálu, kam sa v prípade nepriazne počasia môžu presunúť niektoré príležitostné alebo tematicky zamerané trhy, ako napríklad burzy, remeselnícke alebo hand-made výrobky a podobne.

Galéria

Partneri

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809,650.00 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.
http://www.moldava.sk/

143,104.00 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.
http://www.obecbuzica.sk/

120,339.00 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
http://www.encs.hu/

155,239.00 €

Prijímateľ 4 / Rozpočet ERDF

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Kontakt

Mesto Moldava nad Bodvou

Školská 2

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 00324451

msu@moldava.sk

primátor mesta
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
055 488 0211
borovsky.slavomir@moldava.sk

prednostka úradu
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
055 488 0220
vranaiova.klara@moldava.sk

kancelária primátora
Ing. Henrieta Tóthová
055 488 0211
tothova.henrieta@moldava.sk

odbor výstavby, plánovania a projektovania
Ing. Monika Al Aliová
055 488 0216
alaliova.monika@moldava.sk