CEZHRANIČNÝ AKČNÝ PLÁN ZAMESTNANOSTI PRE MIKROREGIÓN CSEREHÁT

Názov TAPE: Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát
Akronym: Cserehát AP
CCP-LB: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Trvanie TAPE: 36 mesiacov
Celkový rozpočet: 4 417 494,36€

Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión “Krásny Cserehát”, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku.

Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”. Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkciií , ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.

Najdôležitejším výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest. Tento výsledok bude naplnený prostredníctvom:

  • vybudovania nových viacúčelových centier,
  • vybudovania nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
  • vytvorenia miestnych trhovísk,
  • rozvoja regionálnej značky,
  • zriadenia siete pre miestnych výrobcov
  • ako aj prostredníctvom organizácie miestnych trhov a agro eventov.

Akčný plán predpokladá, že všetky tieto činnosti povedú k úspešnej realizácii celého projektu TAPE a prispejú k dosiahnutiu jeho hlavného cieľa, teda ktorým je vytvoriaenie novýché pracovnýché miesta a zníženieia nezamestnanosti v Mikroregióne “Krásny Cserehát”.Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).