Buzica

Popis projektu

Akronym: SKHU Markets
Kód výzvy: SKHU/1802
Podpora zamestnanosti Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/004
Celkový rozpočet projektu: 1,583,025.00 €
Rozpočet ERDF: 1,345,571.00 €
Začiatok projektu: 1. september 2019
Koniec projektu: 31. august 2021
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

O nás

Popis obce:

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Košice-okolie v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom.

Najbližšími obcami sú Nižný Lánec ležiaci 2 kilometre na východ a Rešica, ktorá sa nachádza 3 kilometre západnejšie. Vzdialenosť od Košíc : 26km.

Nadmorská výška: 214 m n. m.

Súradnice: 48°31′58″S 21°04′37″V

Rozloha: 19,86 km² (1 986 ha)

Obyvateľstvo: 1 217 (31. 12. 2019)

Hustota: 61,28 obyv./km²

Z dejín obce Buzica:

Ľudia si po dlhých rokoch mysleli, že naše územie v období 9. storočia bolo neobývané, ale historické pamiatky objavené v minulom storočí vyvrátili tieto predpoklady. Najstaršie nálezy pochádzajú z obdobia neolitu. Z obdobia eneolitu je charakteristická kanelovaná keramika. Nálezy otomanskej kultúry sú z obdobia staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov zase z mladšej doby bronzovej. Archeologický výskum tu objavil aj rímsko- barbarské, veľkomoravské a ranostredoveké sídlo.

 

Prvá zmienka o obci rok 1138

Bozitha, Bosica, Bozita, Bocita, Bozete, Buzita, Buzica – mená obce počas dlhých stáročí. Meno obce sa prvýkrát objavuje v roku 1138 v súvislosti Bozetem, otcom palatína Fancsala ktorý žil okolo roku 1100 v župe Újvár, ktorá neskôr splynula so župou Abov.

 

Zasadania Abaújskej župy rok 1300

Z písomných zmienok o obce vyplýva, že aj Buzica zanikla za tatárskeho vpádu a sa stala neobývaným miestom. Však v rokoch 1300 tu viackrát zasadali zástupcovia Abaújskej župy, čo zvyšovalo význam obce. Zanedlho Buzica prešla do rúk zemanov, najvýznamnejšia bola rodina Kardosovcov pochádzajúca z rodu Abovcov.

 

Zemepáni Kardosovci rok 1427

Ešte v roku 1427 je v obci zemepánom István Kardos, ale v roku 1459 Mihály Kardos pre neveru padol u kráľa Matyása do nemilosti a tak rodina tunajšie majetky stratila. Kráľ ich daroval Balázsovi Magyarovi.

 

Ďalší majitelia rok 1555

V roku 1555 je medzi majiteľmi zapísaný György Horváth. V obci sa objavuje aj rodina Bécz. V 17. storočí významnú úlohu vo vedení obce mala rodina Szentimrey.

 

Zmienka slávneho geografa rok 1851

Slávny geograf Elek Fényes charakterizoval obec takto: „Buzitha, maďarská dedina, v Abovskej župe od Košíc na 4 hodiny; na vyvýšenom mieste pri močiari Kanyapta. Orná pôda je obstojná, lesy sú statné, má vodný mlyn, ale pitná voda je zlá. Zemepáni sú Szentimreyovci, Korponayovci, Pongrácovci, Szedmayerovci.“

1. svetová vojna rok 1914

Vypuknutie I. svetovej vojny priniesol obyvateľom obce trpenie a chudobu. Na bojisku zomrelo 34 miestnych obyvateľov. Po roku 1918 sa obec stala súčasťou novovzniknutej ČSR a ako pohraničná dedina stratila asi polovicu výmery chotára.

 

Vpád Červenej armády rok 1919

Na jar 1919 Buzicu napadli vojaci Kunovej boľševickej Červenej armády a pobývali tu dva týždne. Padlo 13 miestnych obyvateľov. Život obyvateľov sa nezmenil, väčšinou pracovali ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. Bol založený Dobrovoľný hasičský zbor, pri ktorom účinkovala aj populárna dychová kapela.

 

Súčasť Maďarska rok 1938

Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 sa obec znova stala súčasťou Maďarska.

 
2. svetová vojna 1939
Vypuknutie II. svetovej vojny znova prinieslo ľudu iba žiaľ, biedu a hospodársky úpadok. Front sa v doline Kanyapta zdržal 6 týždňov. Na bojiskách vojnového konfliktu padlo 36 tunajších obyvateľov, za trvania frontu zomrelo ďalších 10 miestnych občanov.

 

Povojnové obdobie rok 1945

Pokojné časy nenastali ani po roku 1945. Obyvatelia maďarskej národnosti boli zbavení občianskych práv a boli zavreté školy s maďarským vyučovacím jazykom. Viacero rodín dostalo „bielu kartu“ na deportáciu do Maďarska, 8 rodín bolo aj vysťahovaných.

 

Zmena názvu obce rok 1948

V roku 1948 sa pomery usporiadali, vtedy bolo aj jej meno zmenené na Buzicu.

 

Znárodnenie rok 1949

V roku 1949 bolo založený tunajšie štátny majetok /ŠM/. Zakladali sa povolené spoločenské a kultúrne organizácie.

 

Elektrifikácia obce rok 1957

V roku 1957 bola dokončená elektrifikácia obce. V dedine sa rozbiehala výstavba rodinných domov, ktorá neskôr nabrala značné rozmery a tak sa tvár obce dosť zmenila.

Galéria

Partneri

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809,650.00 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.
http://www.moldava.sk/

143,104.00 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.
http://www.obecbuzica.sk/

120,339.00 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
http://www.encs.hu/

155,239.00 €

Prijímateľ 4 / Rozpočet ERDF

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Kontakt

Obecný úrad Buzica
Buzica 130
044 73 Buzica

oubuzica@stonline.sk
www.obecbuzica.sk
+421 55 / 466 51 01