Encs

Popis projektu

Akronym: SKHU Markets
Kód výzvy: SKHU/1802
Podpora zamestnanosti Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/004
Celkový rozpočet projektu: 1,583,025.00 €
Rozpočet ERDF: 1,345,571.00 €
Začiatok projektu: 1. september 2019
Koniec projektu: 31. august 2021
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

O nás

Mesto Encs sa nachádza v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, je okresným centrom. Má rozlohu 2 580 ha a žije tu 6 197 obyvateľov (1. január 2011). Encs leží v údolí rieky Hornád, v severovýchodnom smere od Miskolca a vo vzdialenosti cca 30 km. Na západe ho chráni Cserehát a z východu Zemplínske pohorie. Do Encsa sa najjednoduchšie dostanete cez hlavnú cestu číslo 3, z ktorej vychádza vetva hlavnej cesty č. 39 smerom na východ, smerom na územia Tokaja. Zo západu sem vedie vedľajšia cesta 26 149, cez mestskú časť Abaújdevecser. Mesto je dostupné aj na železnici, na trase Miskolc-Hidasnémeti. Územie Encsa bolo osídlené už pred šesťtisíc rokmi . Po založení uhorského štátu sa stala súčasťou Újvárskej stolice. Prvá písomná zmienka v podobe Hensy pochádza z roku 1219. V 14. storočí je súčasťou turnianskeho hradného panstva. Rozvoj, ktorý tu nastal po 16. storočí zastavil pád mesta Eger a následná turecká okupácia nešetrila tunajšími obyvateľmi. Nevoľníci zutekali kvôli neustálemu obťažovaniu a vysokým daniam, obec sa vyľudnila. Počas Rákócziho boja za slobodu (1703-1711) bola obec stálym stanovišťom bojových výprav na Hornú zem. Okolo roku 1720 sem začali prichádzať rodiny z okolia Košíc. Rozvoj priniesla železnica vybudovaná v roku 1860. V roku 1890 má Encs zhruba 1000 obyvateľov. Keďže sa nachádza v strede časti územia, ktoré bolo po trianonskej zmluve pričlenené k Maďarsku z rozdelenej Abovsko-turnianskej stolice, mesto sa v nasledujúcich desaťročiach neustále rozvíjalo. Po roku 1920sa stalo okresným sídlom a v roku 1962 Encsskom okres v podstate vtiahol do seba aj Abaújszántovský a Szikszovský okres. V roku 1970 sa stala veľkou obcou a v roku 1984 mestom. Súčasne s tým k Encsu pripojili aj obce Abaújdevecser, Fügöd a Gibárt, ale táto posledná sa v roku 2006 opäť osamostatnila.

Galéria

Partneri

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809,650.00 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.
http://www.moldava.sk/

143,104.00 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.
http://www.obecbuzica.sk/

120,339.00 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
http://www.encs.hu/

155,239.00 €

Prijímateľ 4 / Rozpočet ERDF

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Kontakt

Obecný úrad mesta Encs
3860 Encs Petőfi út 75.
Tel.: +36 46 385-511
Fax: +36 /46/385-943
onkormanyzat@encs.hu

Mikola Gergely starosta
E-mail : polgarmester@encs.hu
Telefónne číslo :+36 46/385-611
Mobil: +36 30/220-0408